Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

* Inledning
Vi på STELLA Futura är måna om din integritet. Här ger vi dig information om hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter enligt denna policy när du kontaktar oss, köper eller använder våra produkter och tjänster, eller interagerar med oss ​​som leverantör eller affärspartner.
Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation), dvs. EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt övriga gällande författningar.

* Personuppgiftsansvarig

STELLA Futura är personuppgiftsansvariga. Behandling av personuppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Våra samarbetspartners är antingen våra personuppgiftsbiträden eller självständigt personuppgiftsansvariga. När våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter sker deras behandling i enlighet med de ändamål och medel som angivits i denna policy.
I de fall vi undantagsvis är tvungna att lämna dina personuppgifter till en tredje part som inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med STELLA Futuras instruktioner, är den tredje parten självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen.
* Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra våra produkter och tjänster eller annars komma i kontakt med dig. Även för att uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter med dig. I det fall vi skulle hamna i en rättslig konflikt med dig, kan vi även behöva behandla dina personuppgifter för att bevaka våra intressen.
I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att:
* Administrera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till exempel för att kunna hantera offerter, fakturor, förfrågningar, ordrar, leveranser och för att sköta våra betalningar.
* Hantera kommunikation med kunder, kontaktpersoner och intressenter.
* Marknadsföra våra produkter och tjänster
* Rekrytera nya medarbetare
* Förbättra och utveckla vår verksamhet

* Kategorier av personuppgifter

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan inkludera:
* Kontaktinformation (t.ex.namn, adress, e-postadress, telefonnummer)
* Användningsdata (t.ex. information om hur du använder vår webbplats, produkter eller tjänster)
* Betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer, faktureringsadress)

* Hur personuppgifterna blir insamlade
Vi samlar in personuppgifter när du interagerar med oss, till exempel när du använder vår webbplats, när du kontaktar oss, när du köper våra produkter och tjänster, när du söker jobb hos oss eller när du deltar i våra evenemang.
* Hur länge personuppgifterna blir lagrade
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att vi sparar personuppgifter så länge som det krävs för att exempelvis fullgöra ett avtal med kund samt uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen och annan tvingande lagstiftning. I det fall vi skulle hamna i en rättslig konflikt med dig, kan vi även behöva behandla dina personuppgifter för att bevaka våra intressen. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.
För att vi ska kunna fullgöra våra avtal med er sparas personuppgifter under hela avtalstiden och eventuell garantitid. Ibland krävs det att STELLA Futura vidtar underhållsåtgärder trots att avtalet är avslutat och sparar därför vissa personuppgifter för det ändamålet. Nödvändiga personuppgifter till kontaktpersoner sparas under hela avtalstiden. Vi meddelar även eventuella samarbetspartners och underleverantörer som behandlat dina personuppgifter att personuppgifter även ska raderas hos dem.
Enligt bokföringslagen(1999:1078) är vi skyldiga att spara vissa personuppgifter i minst sju (7) år.
För referensändamål sparas personuppgifter om kontaktpersoner eller beställarens ombud, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, generellt i ett (1) år. I vissa fall, om projekten är av större omfattning så sparas personuppgifter för referensändamål i tre (3) år i det fall affärsrelationerna är avslutade.
Personuppgifter som samlats in för marknadsföringsändamål raderas senast ett (1) år efter insamlandet.
Personuppgifter som samlats in för rekryteringsändamål raderas senast två (2) år efter insamlandet.
Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.
* Personuppgiftsbiträden och information om var personuppgifterna lagras
Vi kan dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden och affärspartners, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
* Vad företaget gör med personuppgifterna
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, svara på dina förfrågningar och uppfylla våra lagliga och regulatoriska skyldigheter.
* De registrerades rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Här listar vi dessa rättigheter.
Rättelse
När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.
Tillgång till dina uppgifter
Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift för att lämna ut uppgifterna.
Begäran om registerutdrag hanteras av STELLA Futura. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en (1) månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer en motivering att lämnas och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.
Ditt registerutdrag kommer vi skicka till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.
Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning, det vill säga där vi har angett att vi har ett berättigat intresse för behandlingen.
Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Begränsa behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dockleda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår. 
Dataportabilitet
Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.
Rätt att lämna klagomål
Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.
contact@stellafutura.com
* Klagomål till tillsynsmyndigheten

Förutom ovan angivna kontaktuppgifter i det fall du har klagomål angående sättet vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.se www.imy.se.
* Uppdatering av integritetspolicy
Denna integritetspolicy kan vara föremål för uppdateringar från tid till annan. På STELLA Futuras hemsida www.stellafutura.com finns alltid den senast uppdaterade versionen publicerad.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.