Driftsättning Borås mindre hemsaidan

Vad gör batterisystem för nytta i vårt energisystem? Hur kan man skapa besparingar? Hur bidrar batteriet till intäkter i din verksamhet? Varför är växelriktarnas prestanda viktig? Backup-system, hur fungerar de? Läs mer nedan.

Corey Blackman, 

Lead Technical Advisor

"Batterisystem är komplext. Vi på Stella Futura Engineering har mångårig erfarenhet av systemdesign och batteriteknologier. Eftersom batterier kan skapa flera olika nyttor så krävs en djup förståelse kring både teknikval och prestandaparametrar för att kunna erbjuda kunden den mest optimala lösningen. Vi har skapat Stella Battery Academy där vi bygger ett marknadsledande kompetenscentrum inom batterisystemsdesign  och integrering. Vi tror på att dela kunskap!"

Making energy happen

Batteriers nytta i vårt energisystem

Stella Futura är specialiserade på batterilösningar bakom mätaren, och jobbar med olika typkunder, t.ex. kraftproduktionsanläggningar, logistiklager, laddningsstationer, industriverksamheter.
Målet för Stella Futura är alltid att använda batterier för att främja den befintliga kärnverksamheten på plats, oberoende av vilken batteritjänst vi applicerar.
Vi hjälper dig att skapa nytta i din kärnverksamhet med hjälp av batterier.

Batterier är nyckelkomponenter i vår nya energiinfrastruktur eftersom de kan snabba på ersättningen av fossila bränslen med förnybar energi och integration av förnybara energikällor.
Detta eftersom batterier möjliggöra övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor, såsom sol och vind, genom att lagra och frigöra energi vid behov. På så sätt hjälper batterier också till att mitigera intermittensproblemet som är förknippat med förnybara resurser.

Batterisystem kan också snabbt svara på förändringar i efterfrågan och tillgång på elnätet och bidra till nätstabilitet och resilens. De kan också garantera en kontinuerlig elförsörjning, även under tider när elnätet är instabilt på grund av toppar i efterfrågan eller extremt väder.

Batterisystem kan utföra tjänster som tidigare var svåra hantera. Det rör exempelvis topplastminskning och lastförflyttning, vilket hjälper till att optimera energiförbrukningen i stort.

energilandskap

Besparing och intjäning från ett batterisystem

Stella Futura applicerar en metod för våra batterier vi kallar service stacking. Det betyder att vi optimerar batteriet utifrån vilket behov din kärnverksamhet har, och ofta innebär detta att vi kombinerar tjänster, dvs. lägger tjänster på varandra (”stackar”). På så sätt skapar vi både lokal nytta i elnätet samt nytta för din kärnverksamhet.

Batterisystem kan bidra med flexibilitet och resiliens i elnätet genom att erbjuda så kallade stödtjänster. Batteriet finns då tillgängligt för att hantera eventuella obalanser som uppstår i elnätet då utbud och efterfrågan av el inte konvergerar. Genom att erbjuda stödtjänster med batterisystemet så erhålls intäkter från Svenska Kraftnäts marknadsplats för stödtjänster.

Batterisystem kan spara på dina energikostnader genom att laddas då elpriset är lågt och användas under tider på dygnet då elpriset är som högst.

Du kan också undvika dyra topplastavgifter genom att använda batteriet istället för nätet under perioder då du har hög effektförbrukning.

Batterisystem kan också hjälpa dig att optimera din energianvändning. Om du har en egen solcellsanläggning så kan du spara eventuell överproduktion av solenergi under dygnet och använda då du inte producerar tillräckligt.

Att spara på koldioxidutsläpp är ytterligare en hållbarhetsaspekt med ett batterisystem. Genom att alltid ladda ditt batteri med fossilfri el kan du använda batteriet under perioder då nätets elproduktion ger höga utsläpp (t.ex. hög import av fossil el eller användning av oljedrivna reservkraftverk).

Ancillary service

Växelriktaren - hjärnan i systemet

  • Växelriktaren är en av de viktigaste komponenterna i ett batterisystem. Det är en enhet som omvandlar likström (DC) (som batterier behöver vid laddning och producerar vid urladdning) till växelström (AC), som finns i elnätet.
  • Växelriktaren optimerar spänningen och strömmen för att maximera elproduktionen samt säkerställa dess kvalitet.
  • Växelriktaren kommunicerar ständigt med batteriet och elnätet för att veta när batteriet ska laddas respektive laddas ur. Växelriktaren säkerställer helt enkelt en effektiv energihantering.

På Stella Futura är vi övertygade att prestanda och kvalitet är essentiellt för att kunna hantera den dynamiska energimarknaden framöver, speciellt när det kommer till service stacking för batteriet. Vi jobbar med högkvalitativa europeiska varumärken både avseende batterier och växelriktare.

Växelriktare nina mindre

Back-up är kritiskt för känslig verksamhet

Back-up, UPS och reservkraft är en central applikation för verksamheter som kräver trygg åtkomst till energi. Genom att integrera ett batterisystem, som omedelbart aktiveras vid eventuellt strömbortfall, så undviks kostsamma driftstopp. Vi på Stella Futura erbjuder denna tjänst och kan på så sätt hjälpa våra kunder trygga en grön omställning och slippa investera i fossildrivna generatorer.

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-59

Mer kunskap

knapp futurapodden
Podcast

#15 – Solenergins framtid

Solenergin står idag för strax över en procent av den svenska energiproduktionen. Enligt Svensk Sole...
knapp futurapodden
Podcast

#14 – Vad krävs för att möta Sveriges framtida energibehov?

Den gröna omställningen och elektrifieringen innebär att Sveriges energibehov ökar dramatiskt. Flera...